Khairul Bashar Par Lakho Salam Naat Lyrics

Khairul Bashar par Lakho Salam
Lakho Darood aur Lakho Salam


Jinno Malaek Tere Ghulam
Sab se siwa hai Tera Muqaam
Yaseen O Taha Tere hi naam


Ala se Ala Tera Muqaam
Sab Ambiya ka Tu hai IMAM
Kul Aulia hai Tere Ghulam


Arshe baree tak charcha Tera
Shams o Qamar hai Sadqa Tera
Yeh mahe kamil husne tamam


Sab ko mayas'sar ho yeh muqaam
Pahoonche Madine bankar Ghulam
Padhte Darood aur Padhte Salam


Itna Karam to Farmaiye
Rauze pe sab ko bulwaiye
Hazir yahaan hai jitne ghulam


Teri Sana hai mera naseeb
Qurbaan Tujh par jaane Adeeb
Tujh par tassaduq Alam tamam



Connect With us